اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن درخشی

باستان شناسی هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

derakhshi.hassangmail.com
09169984085

سردبیر

رضا رضالو

باستان شناسی استاد تمام و هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

reza.rezaloo1613gmail.com
09141550796

مدیر داخلی

مهرداد حاتمی

باستان شناسی استادیار گروه باستان شناسی و تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

me_hatamiyahoo.com
09166602720

اعضای هیات تحریریه

علیرضا هژبری نوبری

باستان شناسی استاد تمام و هیآت علمی دانشگاه تربیت مدرس

hejebrimodares.ac.ir

بهمن فیروزمندی شیره جین

باستان شناسی استاد تمام و هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، استاد مدعو دانشگاه تهران واحد تهران مرکز

b.firoozmandiut.ac.ir
09125132529

علاءالدین آذری

تاریخ استاد تمام و هیات علمی بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه تهران، استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

ala.azarinazar.ac.ir

محمدتقی فاضلی

فرهنگ و زبانهای باستانی هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

dr.fazeli2002yahoo.com
09903960144

حمیدرضا ولی پور

باستان شناسی هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

hdrvalipouryahoo.com

طاهره عزیزی پور

باستان شناسی هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

tazizipooryahoo.com

خداکرم مظاهری

باستان شناسی هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

kh.mazaheriyahoo.com

حسین علیزاده

باستان شناسی هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

h_alizadeh313yahoo.com

هایده خمسه

باستان شناسی هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

hkhamseh72yahoo.com

محمود میراسکندری

باستان شناسی هیات علمی و استادیار پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور

mahmoudmireskandariyahoo.com

بیتا سودایی

باستان شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا-ورامین

bitasodaeiyahoo.com