درباره نشریه

دوفصلنامه علمی "باستان شناسی ایران" دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دارای شماره مجوز 87/323422 و مورخه 1390/09/06 از کمیسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی است