دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-114 
7. اهواز در گذر تاریخ

صفحه 87-94

قاسم کریمی وند؛ سید سجاد طباطبایی