دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-126 (دو فصلنامه می باشد.) 
2. چرخاب، کاخ ساحلی هخامنشیان

صفحه 15-26

فریده شیرانی؛ زینب عباسی


7. آذربایجان(ماد آتروپاتن) در دوران سلوکی و اشکانی

صفحه 100-108

حسن درخشی؛ مولود محمدی پور؛ کریم گلشنی راد