دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-118 
2. عصر سنگ در خوزستان

صفحه 12-20

مهدی مرتضوی؛ یوسف دیناروند؛ هادی مهران پور