دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-117 
2. بررسی پل بند دزفول در دوره ساسانیان

صفحه 17-28

علی اصغر بیرگانی؛ محمدتقی فاضلی؛ کبری مکوندی