نمایه نویسندگان

ا

 • احمدى واستانى، سهیل کندوکاوی بر الگو‌های تدفین ایران در دوره اشکانی و ساسانی با استناد به کاوش های باستان‌شناسی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 16-39]
 • اسکندری ثانی، معصومه معرفی رنگین نگاره‌های صخره‌ای خراسان شمالی در شمال شرق ایران [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-15]
 • افشاری، حسن معرفی رنگین نگاره‌های صخره‌ای خراسان شمالی در شمال شرق ایران [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-15]
 • اکبری، تیمور جلوه های باروری در هنر دوره ساسانی با تاکید بر نقوش ظروف فلزی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 82-106]
 • امجدی، محمد مطالعه و بررسی مقدماتی قیزلار قَلعه‌سیِ مراغه (شمال‌غرب ایران) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 79-94]

ب

 • بحرانی پور، علی بررسی کارکردهای شرکت نفت انگلیس و ایران در طراحی و معماری منازل شرکتی آبادان( از تأسیس پالایشگاه تا ملی شدن صنعت نفت 1330-1291ش ) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 62-81]
 • بهشید، بابک بازنگری بر تاریخ ظهور شاه اسماعیل صفوی در عرصه سیاسی ایران بر طبق سکه های نویافته از وی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 13-19]

پ

ج

 • جانسوز، حمیدرضا جلوه های باروری در هنر دوره ساسانی با تاکید بر نقوش ظروف فلزی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 82-106]

چ

 • چایچی امیرخیز، احمد نگاهی اجمالی برتشابهات فرهنگی وحوزه پراکندگی، گسترش ونفوذ دوره لپویی فارس( بر اساس یافته های باستان شناختی) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 40-61]

ح

 • حبیبی نژاد، رضا بررسی کارکردهای شرکت نفت انگلیس و ایران در طراحی و معماری منازل شرکتی آبادان( از تأسیس پالایشگاه تا ملی شدن صنعت نفت 1330-1291ش ) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 62-81]
 • حسین پور درخشش، طیبه مطالعه هنرهای کاربردی در ساختار معماری گنبد سرخ مراغه [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 123-138]

خ

 • خمسه، هایده بررسی کارکردهای شرکت نفت انگلیس و ایران در طراحی و معماری منازل شرکتی آبادان( از تأسیس پالایشگاه تا ملی شدن صنعت نفت 1330-1291ش ) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 62-81]
 • خمسه، هایده معرفی و تحلیل معماری مسجد شورین همدان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 107-122]

د

 • دارا، مریم چهار گونه اثر مهر به دست آمده بر گوی های اورارتویی بسطام [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 73-78]
 • درخشی، حسن پژوهشهای باستان شناسی پیش از تاریخ آذربایجان با تاکید بر مناطق شرق دور (استان اردبیل) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 20-41]

ر

 • رشیدفر، رضا مطالعه و بررسی مقدماتی قیزلار قَلعه‌سیِ مراغه (شمال‌غرب ایران) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 79-94]

ز

 • زاهدی، نرگس پژوهشهای باستان شناسی پیش از تاریخ آذربایجان با تاکید بر مناطق شرق دور (استان اردبیل) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 20-41]

س

 • ستارنژاد، سعید تالار ستون دار دژ زیویه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 65-72]
 • ستارنژاد، سعید مطالعه و بررسی مقدماتی قیزلار قَلعه‌سیِ مراغه (شمال‌غرب ایران) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 79-94]
 • ستارنژاد، سعید مطالعه هنرهای کاربردی در ساختار معماری گنبد سرخ مراغه [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 123-138]
 • سعیدی هرسینی، محمدرضا نگاهی اجمالی برتشابهات فرهنگی وحوزه پراکندگی، گسترش ونفوذ دوره لپویی فارس( بر اساس یافته های باستان شناختی) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 40-61]
 • سودایی، بیتا جلوه های باروری در هنر دوره ساسانی با تاکید بر نقوش ظروف فلزی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 82-106]

ش

 • شرفدار، لیدا تالار ستون دار دژ زیویه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 65-72]

ص

 • صدری، منیژه آذربایجان در زمان حکومت آشور، اورارتو و ماننا [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]
 • صدر جلالی، شبنم معرفی رنگین نگاره‌های صخره‌ای خراسان شمالی در شمال شرق ایران [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-15]
 • صمدی وند، منوچهر آذربایجان در زمان حکومت آشور، اورارتو و ماننا [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]

ع

 • عبدلی مسینان، آتنا بررسی حضور پارسیان در میان نقوش ظروف سفالین یونان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 139-156]
 • علیزاده، حسین تالار ستون دار دژ زیویه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 65-72]
 • علیزاده، حسین مطالعه و بررسی مقدماتی قیزلار قَلعه‌سیِ مراغه (شمال‌غرب ایران) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 79-94]

غ

 • غفاری، رضا معرفی، گونه شناسی و گاهنگاری سفال های گورستان مریان (آق اولر) تالش [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 95-105]

ف

 • فیروزمندی، بهمن بررسی حضور پارسیان در میان نقوش ظروف سفالین یونان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 139-156]

ق

 • قاسمی، محسن نگاهی اجمالی برتشابهات فرهنگی وحوزه پراکندگی، گسترش ونفوذ دوره لپویی فارس( بر اساس یافته های باستان شناختی) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 40-61]

ک

 • کیانی نیا، رضا پژوهشهای باستان شناسی پیش از تاریخ آذربایجان با تاکید بر مناطق شرق دور (استان اردبیل) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 20-41]

م

 • مرتضایی، محمد معرفی و تحلیل معماری مسجد شورین همدان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 107-122]

ن

 • نورزاده، منوچهر مطالعه هنرهای کاربردی در ساختار معماری گنبد سرخ مراغه [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 123-138]

ه

 • هاشم پور مافی، امیر بازخوانش معماری صخره ای کندوان و مقایسه آن با محوطه گورمه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 42-64]