باستان شناسی سازه های آبی با محوریت قنات های خراسان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانشگاه آزاد دزفول

چکیده

آب های زیرزمینی یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت زندگی انسان در مناطق گرم وخشک محسوب می شوند که انسان همواره به دنبال راهی برای استخراج واستفاده از این منابع بوده تابتواند به حیات خود درمناطق کم اب ادامه دهد،ایران به عنوان یکی از کشورهایی که قسمت های وسیعی ازجغرافیای آن را مناطق گرم وخشک تشکیل داده اند از گذشته های دور پیشروساخت راهی برای استخراج و استفاده از این منابع عظیم زیرزمینی بوده است که ازجمله می توان به حفرچاه ها و ایجاد قنات ها اشاره کرد، قنات ها بدلیل عملکرد و گستردگی خود از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند،درباره ساخت اولین قنات ها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست اما بنا به گفته کارشناسان این اریایی ها بودند که دست به ایجاد اولین قناتها زدند.این سازه های ابی زیرزمینی که نتیجه تاثیرشرایط اقلیمی برروی انسان می باشد، علاوه براینکه نماینده ای از تمدن کهن ایران زمین محسوب می شوند. هرساله باجذب گردشگران داخلی و خارجی و تامین آب کشاورزی مناطق اطراف باعث پیشرفت قابل توجهی دراقتصاد منطقه می شوند. هدف از این پژوهش معرفی وشناخت ویژگی ها وعلت ایجاد قنات ها درنقاط مختلف کشور با تاکید بر قنات های خراسان بزرگ ازطریق تحقیقات کتابخانه ای با استفاده از منابع موجود است. این تحقیق به بررسی ساختارهای قنات های خراسان پرداخته است.

کلیدواژه‌ها