مطالعه و بررسی مقدماتی قیزلار قَلعه‌سیِ مراغه (شمال‌غرب ایران)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه باستان شناسی، واحد میانه، دانشگاه ازاد اسلامی، میانه، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

4 دانشجوی دکترای باستان شناسی، گرایش تاریخی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه


دوره 10، شماره 1
این شماره حاوی مقالات منتخب همایش ملی" باستان شناسی و تاریخ هنر آذربایجان" که طبق شماره 13/17/1/190415 مورخ 1399/05/13 ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به دفتر نشریه ارسال و ارکان نشریه نیز موافقت خود را با نمایه مقالات منتخب اعلام نمود.
بهار و تابستان 1399
صفحه 79-94