تالار ستون دار دژ زیویه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 دانشجوی دکترای باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، ایران

3 دانشجوی دکترای باستان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی


دوره 10، شماره 1
این شماره حاوی مقالات منتخب همایش ملی" باستان شناسی و تاریخ هنر آذربایجان" که طبق شماره 13/17/1/190415 مورخ 1399/05/13 ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به دفتر نشریه ارسال و ارکان نشریه نیز موافقت خود را با نمایه مقالات منتخب اعلام نمود.
بهار و تابستان 1399
صفحه 65-72