بازخوانش معماری صخره ای کندوان و مقایسه آن با محوطه گورمه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانشگاه آزاداسلامی واحدچالوس


دوره 10، شماره 1
این شماره حاوی مقالات منتخب همایش ملی" باستان شناسی و تاریخ هنر آذربایجان" که طبق شماره 13/17/1/190415 مورخ 1399/05/13 ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به دفتر نشریه ارسال و ارکان نشریه نیز موافقت خود را با نمایه مقالات منتخب اعلام نمود.
بهار و تابستان 1399
صفحه 42-64