پژوهشهای باستان شناسی پیش از تاریخ آذربایجان با تاکید بر مناطق شرق دور (استان اردبیل)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 استادیار باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه باستان شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران


دوره 10، شماره 1
این شماره حاوی مقالات منتخب همایش ملی" باستان شناسی و تاریخ هنر آذربایجان" که طبق شماره 13/17/1/190415 مورخ 1399/05/13 ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به دفتر نشریه ارسال و ارکان نشریه نیز موافقت خود را با نمایه مقالات منتخب اعلام نمود.
بهار و تابستان 1399
صفحه 20-41