آذربایجان در زمان حکومت آشور، اورارتو و ماننا

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 استادیار تاریخ، گروه معارف اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران


دوره 10، شماره 1
این شماره حاوی مقالات منتخب همایش ملی" باستان شناسی و تاریخ هنر آذربایجان" که طبق شماره 13/17/1/190415 مورخ 1399/05/13 ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به دفتر نشریه ارسال و ارکان نشریه نیز موافقت خود را با نمایه مقالات منتخب اعلام نمود.
بهار و تابستان 1399
صفحه 1-12