جایگاه اجتماعی زنان نوازنده در آشور نو بر اساس مدارک بصری در کاخ‌ها و معابد

نویسنده

گروه باستان شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا-ورامین