تحلیل عوامل جغرافیایی در بررسی سکونت گاه های موقت و دائمی در منطقه ی حفاظت شده ی کُرایی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست،گروه محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

2 عضو هیآت علمی پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور

3 عضو هیآت علمی گروه محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز