گوبکلی تپه : نخستین نیایشگاه انسان شکارگر

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی