تحلیل سیاسی- مذهبی نقوش و نمادهای سکه‌های ساسانی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 گروه تاریخ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر