ابسیدین آناتولی و برهمکنش های تجاری آن با ایران و مناطق همجوار

نویسندگان

1 کارشناس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان بوکان

2 معاون سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی

3 مسئول ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی،ارومیه