نویسنده = سمیرا معتمد جهرمی
تعداد مقالات: 1
1. نقش دولت های جزیره العرب در روابط ایران و روم در عصر ساسانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 34-51

جلیل پورحسن دارابی؛ سمیرا معتمد جهرمی؛ علیرضا مهدی پور