نویسنده = محمد رضا حدادیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سفال عصر آهن شمال فلات مرکزی ایران مطالعه موردی منطقه طالقان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 116-131

محمد رضا حدادیان؛ بهمن فیروزمندی شیره جین؛ رضا شعبانی صمغ آبادی