اصول اخلاقی انتشار مقاله

  • مقاله ارسال شده باید استانداردهای یک مقاله علمی را داشته و مستند به نتایج پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد.
  • مقاله تحت همین عنوان یا عنوان دیگری در هیچ مجله ای چاپ و یا در هیچ کنفرانس و همایشی ارائه نشده باشد
  •   مقاله کامل قبلا یا به طور همزمان (تا اعلام نظر نهایی این مجله) به جای دیگری جهت چاپ ارسال نشده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره ها، سمپوزیوم ها، سمینارهای داخلی و خارجی این محدودیت را ندارد.
  • نویسندگان مسئول صحت مطالبی هستند که در مقالات خود ارائه داده اند.
  • نویسنده یا نویسندگان باید عنوان خود را صحیح و کامل بنویسند تا حقوق مرکز علمی (دانشگاه، پژوهشگاه، مرکز تحقیقاتی و ...) که تحقیق در آن صورت گرفته رعایت شود.
  • از انتشار غیر اخلاقی نتایج پژوهش نظیر انتشار موازی، هم پوشانی و چندگانه (تکه ای) پرهیز گردد.