دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-109 
1. نو یافته‌هایی از باورهای دینی ایلام باستان

صفحه 1-18

عبدالحمید رضایی؛ عبدالمجید ارفعی؛ معصومه دوستعلی