دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 7، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-122 
4. نقش دولت های جزیره العرب در روابط ایران و روم در عصر ساسانی

صفحه 34-51

جلیل پورحسن دارابی؛ سمیرا معتمد جهرمی؛ علیرضا مهدی پور