دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-144 
5. هنر اقوام سکایی

صفحه 74-82

سکینه بارانی بیاتیانی؛ حسن درخشی