دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-128 
5. بررسی باستان شناختی قلعه اسدخان شهرستان اندیکا

صفحه 62-82

افراسیاب گراوند؛ مصطفی عبدالهی؛ فاطمه ملک پور