دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-95 
6. سیر تحول سفالگری در دوره تیموریان

صفحه 56-67

زهرا زحمتکش؛ سید ماهیار شریعت پناهی


7. شرحی بر سفال آبی و سفید عصر صفویه

صفحه 68-75

صادق ولی نژاد بنابی؛ منوچهر اسکندر زاده