دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-109 
1. سبک شناسی نقشمایه های ظروف سفالین گورستان سیلک B

صفحه 1-17

محمد میرزایی رشنو؛ رضا مهرآفرین؛ محمد مهدی توسلی


6. مطالعه نقوش نوشتاری سفالینه های دوره سلجوقی

صفحه 84-93

الهه پنجه باشی؛ مهسا حاجی خان میرزایی