دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-104 (دو فصلنامه می باشد.) 
7. جایگاه قوم پارت در روزگار هخامنشی

صفحه 85-93

طاهره عزیزی پور؛ اسدالله میرزا آقاجانی