دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-169 
7. تحلیل سیاسی- مذهبی نقوش و نمادهای سکه‌های ساسانی

صفحه 108-131

حسن درخشی؛ عبدالعزیز موحد؛ زهرا شهبازی


8. گوبکلی تپه : نخستین نیایشگاه انسان شکارگر

صفحه 132-170

بهمن فیروزمندی؛ بابک شیخ بیکلو اسلام