دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390 
4. صنعت شیشه گری ایران در صدر اسلام

صفحه 44-59

حسین صدیقیان؛ حسین فرهمند؛ علی روشن ضمیر؛ رسول احمدی


5. گزارش مقدماتی گمانه زنی تعیین حریم تل رضوان رامشیر

صفحه 60-71

سید محسین حسینی؛ عباس باورسایی؛ رضا بهداد فرد


6. مالیات در دوره اشکانی

صفحه 72-81

بیتا سودایی؛ حسین صادقی؛ فرهنگ خادمی ندوشن