دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-156 
1. معرفی رنگین نگاره‌های صخره‌ای خراسان شمالی در شمال شرق ایران

صفحه 1-15

حسن افشاری؛ شبنم صدر جلالی؛ معصومه اسکندری ثانی


6. معرفی و تحلیل معماری مسجد شورین همدان

صفحه 107-122

زهرا پورشعبانیان؛ محمد مرتضایی؛ هایده خمسه


7. مطالعه هنرهای کاربردی در ساختار معماری گنبد سرخ مراغه

صفحه 123-138

سعید ستارنژاد؛ طیبه حسین پور درخشش؛ منوچهر نورزاده