دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-151 
2. بررسی و تحلیل نقوش آثار املش

صفحه 26-46

بهروز افخمی؛ زینب خسروی؛ مینا زکریا زاده دریاسری