دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-131 
5. بررسی دوره ماد بر طبق منابع آشوری و یونانی

صفحه 56-69

مهرناز بهروزی؛ منصور حمدالله زاده


8. بررسی سفال عصر آهن شمال فلات مرکزی ایران مطالعه موردی منطقه طالقان

صفحه 116-131

محمد رضا حدادیان؛ بهمن فیروزمندی شیره جین؛ رضا شعبانی صمغ آبادی