دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-136 
5. تحلیل الگوی زیستی و مکان گزینی محوطه های عصر مفرغ دشت کوهدشت

صفحه 62-77

فرشید حیدری؛ کمال الدین نیکنامی؛ بهمن فیروزمندی