نقش گردشگری پایدار آب با تاکید بر ملاحظات زیست محیطی: نمونه مورد مطالعه رودخانه دز

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

مرکز تحقیقات باستان شناسی و گردشگری، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران