بررسی شخصیت های اسطوره ای آفرینش آب در اساطیر ایران و هند

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

کارشناسی ارشد فرهنگ وزبانهای باستانی دانشگاه شیراز