بررسی پل بند دزفول در دوره ساسانیان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانش آموخته تاریخ ایران باستان، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار گروه باستان شناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران