احداث سد در بزرگترین تمدن هیدرولیکی دنیای باستان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 استادیار گروه باستان شناسی واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران