بررسی حضور پارسیان در میان نقوش ظروف سفالین یونان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 استاد گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی