معرفی و تحلیل معماری مسجد شورین همدان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی باستان‌شناسی‌(اسلامی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار باستان شناسی(‌اسلامی) پژوهشکده باستان شناسی

3 استادیار باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر