جلوه های باروری در هنر دوره ساسانی با تاکید بر نقوش ظروف فلزی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا، ورامین، تهران، ایران

2 گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

3 استادیار گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا، ورامین، تهران، ایران