بررسی کارکردهای شرکت نفت انگلیس و ایران در طراحی و معماری منازل شرکتی آبادان( از تأسیس پالایشگاه تا ملی شدن صنعت نفت 1330-1291ش )

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری باستان شناسی دوران اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر (نویسنده مسئول)

3 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز