نگاهی اجمالی برتشابهات فرهنگی وحوزه پراکندگی، گسترش ونفوذ دوره لپویی فارس( بر اساس یافته های باستان شناختی)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستانشناسی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

2 دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت)

3 استادیار پژوهشکده باستان شناسی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری