کندوکاوی بر الگو‌های تدفین ایران در دوره اشکانی و ساسانی با استناد به کاوش های باستان‌شناسی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

باستان شناسى،ادبیات و علوم انسانى،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران