معرفی رنگین نگاره‌های صخره‌ای خراسان شمالی در شمال شرق ایران

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مردم‌شناسی دانشگاه اسلاونی

3 دانش آموخته کارشناسی باستان شناسی از دانشگاه تهران