معرفی، گونه شناسی و گاهنگاری سفال های گورستان مریان (آق اولر) تالش

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکترای باستان‌شناسی، گرایش دوره تاریخی، دانشگاه بوعلی سینای همدان