مطالعه و بررسی مقدماتی قیزلار قَلعه‌سیِ مراغه (شمال‌غرب ایران)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه باستان شناسی، واحد میانه، دانشگاه ازاد اسلامی، میانه، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

4 دانشجوی دکترای باستان شناسی، گرایش تاریخی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه