چهار گونه اثر مهر به دست آمده بر گوی های اورارتویی بسطام

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

استادیار پژوهشکدة‌ زبان شناسی، متون و کتیبه ها، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری