تالار ستون دار دژ زیویه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 دانشجوی دکترای باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، ایران

3 دانشجوی دکترای باستان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی