پژوهشهای باستان شناسی پیش از تاریخ آذربایجان با تاکید بر مناطق شرق دور (استان اردبیل)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 استادیار باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه باستان شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران